اَمبا

واژه تلفظ معنا
اَمبا amba ام
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به فتح الف):همان “اما”است.سالهاست که علما تحقیقات عمیق و وسیعی را انجام میدهند تا بفهمند این”ب” از کجا به وسط”اما”اضافه شده ولی متاسفانه هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.گویا اجداد ما همینجور از باب دورهم بودن حال کرده اند یک “ب” ان وسط بگذارند!!

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر