اَلقیژ

واژه تلفظ معنا
اَلقیژ alghizh به معنی “محکم زدن”و”با شدت زدن” میباشد
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به فتح الف):این کلمه به معنی “محکم زدن”و”با شدت زدن” میباشد.استعمال ان فقط در”گال”بازی و “گوی رییک”میباشد ان هم وقتی زننده ، توپ یا “گال” را با شدت “اَدَم” میدهد میگویند”اَلقیژ” داده است.مشاهده شده است که در بازی فوتبال هم گاهی(هرچند به ندرت)برای توصیف یک شوت محکم هم از این کلمه استفاده میشود.

مثال

نفر اول(با حالتی مغموم): یره معلوم نیه تا شو دُو ما روَه؟

نفر دوم(با شادمانی):هم یره گورتِ گَوَ.چنو کی ای یرگه گالار القیژ مته شما تا شَو بیید بکشِن.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی