اَستاق

واژه تلفظ معنا
اَستاق (astagh) گوسفند نازا
دیگر توضیحات و کاربرد ها
گوسفندي که در فصل زايش بقيه ي گوسفندها نمي زايد.

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.