اَزخاد

واژه تلفظ معنا
اَزخاد azkhad یک معنی آن “از خود”،”مال خود”،”برای خود “ معنی دیگر آن “تجسس”،فضولی”،”کنجکاوی”و “پرس و جو” می باشد
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(به فتح الف اول).از خاد به دو معنی استعمال میشود.یک معنی ان که متداولتر است به معنی “از خود”،”مال خود”،”برای خود “میباشد.

مثال

نفر اول:ای بِل دستت از ما نیه؟

نفر دوم:نه یره ای بِل از خادمیه،بِل شمار خا دُشنه اوردم د تَی حولیته گذاشتم!

معنی دوم “ازخاد” به معنی “تجسس”،فضولی”،”کنجکاوی”و “پرس و جو”است.در این موارد ادم فضول و یا کنجکاو را “ازخادگر”و یا “از خادکو”میگویند

مثال۱

نفر اول:دُشنه چی سر صدا بو د خنه ی حجی؟

نفر دوم:نمدُنم بخدا.بشه بِرُم ازخاد کنم ،مییُم خدت ورمگُم(اینجا”ازخاد” به معنی “فضولی “است)

مثال۲

نفر اول:میری ب پی باغ؟

نفر دوم:هم.کارِ دری؟

نفر اول:کُ تور بخدا از خادِ کو بِبی ماشین اقا کی میه بره ب مشد(اینجا به معنی “پرس و جو” است)

مثال ۳

نفر اول:هُو هُو چنو ایواش گپ میزنن چیشه خدَی هم ورمگِن؟

نفر دوم: حَه ب تورچی زنکه ی ازخادگر(اینجا به معنی ” ادم فضول”است)

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی