اَرُک

واژه تلفظ معنا
اَرُک arok اسم اختصاصی لثه میباشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
اگر در روستا یک گشتی بزنید غالبا با محاوره های دو نفره ای به این صورت روبرو میشوید:اولی”دوندوناتر ور کندیی”دومی”مو خا دندونیه نداشتم.دوته نیش د همی جلو بمونده بو که اونا رم برفتم ورکشیم”اولی”نِمَیی کلف بگذری؟”دومی”کلف چی منُم؟خدَی اَرُکام از کلف بهتر نو مخورم.ارکام از بس محکم رفته فطیر ملکیر خدشه متنم بجوم”.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی