احترِز

واژه تلفظ معنا
احترِز ehtazer “ملاحظه کردن”و “رعایت کردن”
دیگر توضیحات و کاربرد ها
احترِز(به کسر ر):به معنی “ملاحظه کردن”و “رعایت کردن” به کار میرود.البته دقت داشته باشید که این کلمه اکثرا در مورد رعایت بهداشت استعمال میشود و بیشتر منظور نظر ان ادمهای “نشوی”،”پلشت” و بی مبالات از نظر بهداشتی است

مثال

نفر اول:وووو پاک دیلم ورشور اِفتی

نفر دوم:چو؟

نفر اول:برفتم به خنه ی کُرسیم.بچش نم دَیَه بو.اسهالم بو .بچشر عوض کیر.کُیناشر ببور د میدو بگذاشت.بعد امه دسر سوفره بنچَس.پوره ی اُوِ ور دستاش نِرِخ.هموجور خدی همو دستا نو بخار.وُووو نو از گلوم اته نمه رَف.

نفر دوم:خدایا روی کرسیمر نبینم.اُ هموجوریه.احترزِ ندرَه.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر