نام‌آوا وَقَّسْتْ
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
وَقَّسْتْصداي ناگهاني سگ نمایش
قِینْگَسْتْصداي رها شدن ناگهاني تير نمایش
گُرَّسْتْصداي بخاري و شعله ناگهاني آتش، ريختن ميوه از درخت رو هم”گُرَست” ميگويند . نمایش
شَرِقِّسْتْصداي زدن سيلي و مانند آن نمایش
خِشّسْتْصداي که از کشيدن چيزي بر روي زمين بر آيد نمایش
جِرقَّسْتْjeragh ghastصداي شکستن شاخه درخت يا چوب خشک نمایش
تُلُپّسْتْTolop'pastصداي افتادن سنگ به آب نمایش