نام‌آوا قریچَّست
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
قریچَّستghrichchast... نمایش
قیچَّست ghichchast... نمایش
گرُمبَست (grombast)... نمایش
تُپَّستtoppast... نمایش
هُوَستhoovastشعله زدن اتش به سر و صورت يا لباس که همراه با سوزاندن مو يا بور کردن لباس باشد نمایش
پُحَستpohaastترساندن کسي با صدايي ناگهاني-ممچنين درنيامدن صداي کسي از ترس حتي در حد يک”پُح” نمایش
خیررَستkhiraast صداي خرت خرت اره بروي چوب نمایش
وینگَستvingastصداي پرواز حشرات موزي! نمایش
ویژَستvizh zhastصداي توپ يا صنگ يا هر شيئي که با سرعت بالا از کنار گوش رد ميشود. نمایش
پُتَستpot tastزماني بکار ميرود که والور يا “الادين”بعد از کمي پت پت يکباره با صداي بلندي خاموش ميشود. نمایش
هوررَستريختن ميوه از درخت نمایش
تُلُمبَستافتادن ديوارو يا سقف خانه نمایش
حُقستبيرون امدن اب و غذا از گلو (استفراغ) نمایش
تِرّستصداي خروج ناگهاني گاز از مخزن و همچنين صداي موتورهاي ايژ قديمي نمایش
شُرَّستصداي آب که ناگهاني ريخته شود نمایش
فِیشَّسْتْصداي مار و يا بيرون آمدن آب بيني نمایش
عَرَّسْتْصداي بلند الاغ و به گريه ناگهاني با حالت تمسخر نيز گويند نمایش
هُک هُکصداي گريه اي که در گلو پيچيده است نمایش
کُپَّسْتْصداي فرو افتادن کلوخ و مانند آن نمایش
شُلُپََّسْتْصداي بلند و ناگهاني افتادن چيزي در آب نمایش