میوه واژه انگور دیونه
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
انگور دیونهdevanaديووانه گرد دانه درشت. نمایش
انگور خلریkhleriدانه بلند، نازک و زودرس نمایش
انگور جَ جَja jaزمخت و دراز نمایش
زردَلو عَنَکa’nakشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو زن غُرَهzan ghoraزردآلویی که گونه اش سرخ می شود. نمایش
زردأَلو لغ لغوکlghlghokبا افتادن روی زمین صدای لغ لغ آن بلند می شود! نمایش
زردَلو قیسیشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو پین‌درویpindraviشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردأَلو نوریشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
زردَلو مول مولیmul muliريز است و خال هاي سياه دارد. نمایش
زردَ لو چین‌کلغیchin klaghiجلوي آن برآمده است و مانند نوک کلاغ نمایش
زردَ لو شکر پرهshkrparaشيرين و شکرين و درشت و آبدار نمایش
بدوم دو مغزبادامی که دو مغز داشته باشد. نمایش
بدوم سنگگsangakبادام با پوشش بسیار سخت نمایش
بدوم دسملdsmalدست‌مال، نرم و کاغذي است که با دو انگشت شکسته مي‌شود. نمایش