میوه واژه سِو مشکو
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
سِو مشکوسِو مشکوسیب مشکان نمایش
سِو لِبنَنیسِو لِبنَنیسیب لبنانی نمایش
سِو حَصَریسِو حَصَریسیب حصاری - حصار روستایی از توابع تربت حیدریه در مجاورت روستای رودمعجن نمایش
سِو کدکنیسِو کدکنیسیب کدکنی نمایش
سِو مشدیسِو مَشَدیسیب مشهدی نمایش
سِو سورخسِو سورخسیب سرخ رنگ نمایش
سِو سِلطَنیسِو سِلطَنیشاید همان سیب لبنانی باشد نمایش
شکر سِوشکر سِوسیب شکری و احتمالا سیب های بسیار شیرین نمایش
سِو عَبَّسیسِو عَبَّسیسیب عباسی نمایش
سِو خاجَسِو خاجَسیب خواجه نمایش
انگور لَعلسرخ و دانه گرد مثل لعل نمایش
انگور حسینیشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
انگور ترقیtrghiدانه گرد ريز نمایش
انگور زِر جمیzer jamiدانه درشت و قرمز نمایش
انگور رَخْrakhدانه­هاي گردِ سياه و سفيد نمایش
انگور سفد میمsfed maymتاک أن سفيدرنگ است نمایش
انگور نیم چیnim chiدانه گرد نمایش
انگور نبتیnbatiدانه گرد نمایش
انگور عسکریدانه کشيده نمایش
انگور شست عروسمثل انگشت شست عروس لطيف و بلند و کشيده است. نمایش