ضرب المثل یَک مَن میمیز بالای چیل مَن خْرما
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
یَک مَن میمیز بالای چیل مَن خْرمااین یک ذره هم بالای اونهمه خرجی که کردم نمایش
خْرچنگی اُوْرِشوم کَشدر مورد افرادی که قادر به انجام یک کار خاص نیستند یعنی در تخصص آنها نیست و اگر انجام دهند کار را خرابتر می کنند نمایش
اِی ‍زْبو جان مُور ب مَهْلکَه نِندْزیای زبان جان ، منو به مهلکه نیندازی یعنی ای زبان عزیزحرفی نزنی که باعث دردسر و پشیمانی من شود نمایش
تْمْوم رفت کاری پُوستی-بْمونْدَه پَیُ و پِشُ و هر دو اَسْتیکنایه از تموم نشدن یک کار و در واقع اصلا انجام نشدن یک کار میباشد نمایش