اصطلاحات اَمبا
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
اَمباambaام نمایش
احترِزehtazer“ملاحظه کردن”و “رعایت کردن” نمایش
اُ خاo khaبه معنی “آن که” نمایش
اَلبِفalbefدر مورد مشت و لگد و شوتهای سنگین در فوتبال و حتی با چوب زدن حیوان یا ادم هم فراوان استعمال میشود نمایش
اَلقیژalghizhبه معنی “محکم زدن”و”با شدت زدن” میباشد نمایش
اَزخادazkhadیک معنی آن “از خود”،”مال خود”،”برای خود “ معنی دیگر آن “تجسس”،فضولی”،”کنجکاوی”و “پرس و جو” می باشد نمایش
اَجّاشaj jashهرگز نمایش
اَلُفچیalafchi وقتی اتفاق می افتد که دست یا صورت با هرچیز چسبنده ای چسبناک شود. نمایش
ایشتُوکیish tov kiعجول بودن و عجله داشتن نمایش
ایقذَرighzarاینقدر نمایش
اینچُinchoاینجا نمایش
اُحُohhoدر بیشتر موارد بیانگر حالت کثرت و تعجب نمایش
اُهُکohokبیشتر نمایانگر حالت خاصی است.حالتی امیخته از تعجب و امتناع نمایش
پش کلفچpesh kelafchپیش کلفچ به معنی آدم فضول که در همه کار سرک می کشد. نمایش
اُکَاُکَ(به ضم الف و فتح کاف):ین هم از جمله نوادر کلمات است که هر دو حرفش اعراب میگیرد.”اُکَ”به معنای”ان یکی”میباشد.برخی از علما سخت معتقدند که “اُکَ” در اصل مخفف” ان یکی”است.”اُکَ”هم مشتقاتی دارد مثل”ایکَ”به معنی “این یکی” و “کُدُکَ”به معنی “کدام یک”. نمایش
جُنُم مَرگْjonom margجوان مرگ نمایش